Semalt tejribesi: Näçe domen atlary gerek?

Telekeçiler bäsdeşlikden öňde durmak we markalaryny goramak üçin strategiýalary täzelemäge çalyşýarlar. Elektron söwdanyň ösmegi bilen kärhanalar indi bu strategiýalara bil baglaýarlar. Häzirki wagtda bazarda giňden ýaýran belli bir tendensiýa, web sahypalarynyň eýeleriniň öz markalary üçin domen atlarynyň ähli wersiýalaryny satyn almagydyr.

Visöne görnükliligiňizi gowulandyrmak we markaňyzy goramak üçin hakykatdanam näçe domen atlary gerek? “ Semalt Digital Services” -iň öňdebaryjy hünärmeni Maks Bell bu soraga derrew jogap berýär.

Birnäçe domen atlaryna eýe bolmak aktiw ýa-da jogapkärçilik bolup biler. Birnäçe domen atlaryny aktiw hökmünde saklamak, şuňa meňzeş domen atlaryny bäsdeşleriňiziň ulanmagyndan goramaga mümkinçilik berýär. SEO kontekstinde, ähli optimal tohum açar sözlerine eýe bolmaga mümkinçilik berýär. Bu artykmaçlyklar onlaýn görnüşde artykmaçlyk berip bilse-de, borçnamalar ýüze çykyp biler.

Domenleri gönükdirmek

Domhli domenleriňiz ulanyljakdygy sebäpli, gözleg motorlary olary Spama synanyşmak üçin belläp bilerler, şeýlelik bilen amatsyz reýtingi goşmak bilen berk jezalara sebäp bolup biler. Bu ýagdaýda SEO hünärmenleri ähli iş domen atlaryny we baglanyşykly sahypalary bir güýçli web sahypasyna birleşdirmegi maslahat berýärler. Soňra bu, her bir domen adynyň güýjüni ulanyp, öňki reýtinge zyýan bermezden ähli kanuny gözleg motorynda ýokary derejelere ýeterlik derejede güýçli bir domen adyny emele getirýär. Jebisleşmek, diňe hakyky SEO hünärmeni ýa-da web dolandyryjysy tarapyndan aňsatlyk bilen ýerine ýetirilýän çeşme domenlerinden esasy domene 300-e golaý hemişelik gönükdirmeleri döretmegi talap edýär.

Pes hilli baglanyşyklar

Registeredhli hasaba alnan domen atlary wagtal-wagtal pes hilli baglanyşyklara eýe bolýar. Şeýle baglanyşyklar gönükdirilenden soň, gözleg motorlarynda has pes görkezijiniň döremegine meňzeş pes häsiýetler bilen iberilýär. Bu meseläni çözmek üçin “Majestic” ýa-da “Google Search Console” -ni gönükdirmezden ozal pes hilli baglanyşyklary barlamak we otlamak üçin ulanyň. Bu meseläni ýok etmek üçin gözleg motoryna pes hilli baglanyşyklaryň atlary ýazylan tekst faýly ýüklenýär.

Çykdajylaryň görkezilmegi

Umuman aýdanyňda, domen atlary näçe köp bolsa, şonça-da ýyllyk täzelenip boljak töleg görnüşinde çykdajy edersiňiz. Bir domen ady, tehniki hyzmat çykdajylaryny hasaba almazdan her ýyl işlemek üçin 10-35 dollar aralygynda bolýar. Muny öz domen atlaryňyzyň sanyna köpeldiň we gaty gymmat surata seredersiňiz.

Birnäçe domen arkaly marka goragy

SEO hünärmenleri, köp sanly domen atlaryny satyn almazdan, marka goragyna ýetip boljakdygyny öňe sürýärler. Domen eýeçiliginiň berk we gowy kesgitlenen düzgünlere eýerýändigini ýadyňyzdan çykarmaň. Mysal üçin, belli bir domen ady üçin söwda belligi bar bolsa, başga bir tarap söwda belligiňizi öz içine alýan başga bir domeni bellige alsa, hakykatdanam bäsleşip we domeniňizi dikeldip bilersiňiz. Bu ýerde domen adynyň adwokatlary we ýeke-täk domen ady jedellerini çözmek syýasaty barada bilimleri bolan hünärmenler bar. Şeýle-de bolsa, bu proses lapykeç we wagt talap edip biler.

SEO amallary we marka bilen wagtyňyzy alyň. Aboveokarda aýdylyşy ýaly, birnäçe domen atlaryna eýe bolmak gysga möhletde peýdaly bolup biler, ýöne uzak möhletde gaty gymmat. Mistakesalňyşlyklardan gaça durmagyň iň gowy usuly, tejribeli SEO hünärmenleri bilen maslahatlaşmakdyr.

send email